Algemene voorwaarden

Door gebruik te maken van www.tehuurindebuurt.nl gaat u akkoord met het verzamelen, overdragen, opslaan en gebruiken van uw persoonlijke gegevens op servers in de Europese Unie, zoals verder beschreven in ons privacybeleid.
Tevens gaat u akkoord met het ontvangen van marketing materiaal van ons, tenzij u ons meldt dat u zulke berichten liever niet wilt ontvangen.
Deze voorwaarden en de overige beleidsregels vermeld op www.tehuurindebuurt.nl vormen de hele overeenkomst tussen www.tehuurindebuurt.nl en u en vervangen alle eerdere overeenkomsten.
Deze voorwaarden worden beheerst door Nederlands recht.
Indien wij een bepaling niet afdwingen, dan betekent dit niet dat we afstand doen van het recht dat op een later moment alsnog te doen.
Indien een van deze gebruiksvoorwaarden door de rechtbank ongeldig wordt verklaard, dan laat dit de overige gebruiksvoorwaarden onverlet. Wij kunnen deze gebruiksvoorwaarden van rechtswege en naar eigen goeddunken overdragen door middel van de onderstaande kennisgeving.
Uitgezonderd kennisgevingen inzake illegaal of inbreuk makend materiaal moeten uw berichten aan ons per aangetekende post worden gericht aan Brouwer Consulting, t.a.v."klantenservice tehuurindebuurt", Krommaat 8, 9431 MA Westerbork (met BTW nummer NL065175116BO1 en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 01142567).
Kennisgevingen aan u zullen worden gestuurd naar het door u opgegeven e-mail adres, of per aangetekende post. Kennisgevingen gedaan per aangetekende post zullen worden geacht te zijn ontvangen vijf dagen na de datum van verzending.
We kunnen deze gebruiksvoorwaarden te allen tijde wijzigen, welke wijzigingen of op het moment dat u een advertentie plaatst of binnen dertig dagen van kracht worden, afhankelijk van welke gebeurtenis eerder plaats vindt. Enige andere wijziging van deze gebruiksvoorwaarden zal uitsluitend van kracht worden indien schriftelijk gedaan en ondertekend door de gebruikers en door ons. Voor vragen, opmerkingen of klachten kunt u contact opnemen met het "Operating team tehuurindebuurt" via het contactformulier.

Gebruiksvoorwaarden. Door het bezoeken van www.tehuurindebuurt.nl gaat u akkoord met de volgende algemene gebruiksvoorwaarden. Deze algemene gebruiksvoorwaarden zijn bedoeld om ervoor te zorgen dat www.tehuurindebuurt.nl voor alle gebruikers optimaal werkt. Vermelding van domeinnamen is alleen mogelijk via een betaalde link.

www.tehuurindebuurt.nl gebruiken; U plaatst een advertentie in de juiste categorie of gebied en zult het volgende nalaten:
 • handelen in strijd met enige wetgeving of onze regels en beleid inzake verboden inhoud;
 • onjuiste of misleidende informatie verstrekken;
 • handelen in strijd met rechten van derden;
 • advertenties te plaatsen en/of berichten te verspreiden die spam, kettingbrieven of piramidesystemen bevatten;
 • virussen of andere technologie verspreiden die www.tehuurindebuurt.nl of de belangen of het eigendom van gebruikers van www.tehuurindebuurt.nl kunnen schaden;
 • de infrastructuur van www.tehuurindebuurt.nl onredelijk belasten of de goede werking van www.tehuurindebuurt.nl verstoren;
 • enige inhoud of persoonlijke gegevens van derden kopiŽren, bewerken of verspreiden;
 • oogsten of op een andere manier informatie verzamelen over anderen, daarbij inbegrepen e-mail adressen, zonder hun toestemming;
 • handelingen verrichten om de toegang tot www.tehuurindebuurt.nl te verstoren, op enigerlei wijze te beperken of te omzeilen. Het opnemen van domeinnamen in de advertentietekst, de fotofaciliteiten van de advertenties of anderszins is niet toegestaan.

 • Misbruik van www.tehuurindebuurt.nl Voor het melden van illegale en inbreuk makende advertenties en andere problemen of beledigende inhoud verzoeken wij u gebruik te maken van het contactformulier; zo kunnen wij er samen voor zorgen dat de site zo schoon en veilig mogelijk blijft. Wij kunnen onze dienst beperken of beŽindigen, gehoste inhoud verwijderen en technische, juridische en wettelijke maatregelen treffen om gebruikers van www.tehuurindebuurt.nl te weren indien wij van mening zijn dat zij problemen veroorzaken of niet handelen in overeenstemming met de letter of de geest van ons beleid zoals verwoord in deze Gebruiksvoorwaarden en de Beleidsregels. Ongeacht of wij al dan niet besluiten om een gebruiker van www.tehuurindebuurt.nl te weren, accepteren wij geen aansprakelijkheid voor ongeautoriseerd of onwettig gebruik van www.tehuurindebuurt.nl door gebruikers.

  Materiaal www.tehuurindebuurt.nl bevat gegevens van haarzelf, van u en van andere gebruikers. U gaat ermee akkoord www.tehuurindebuurt.nl , onze auteursrechten en/of handelsmerken niet te gebruiken, te kopiŽren, te wijzigen of te verspreiden. Door het plaatsen van materiaal op www.tehuurindebuurt.nl geeft u ons toestemming dit te gebruiken voor publiciteitsdoeleinden van www.tehuurindebuurt.nl Als u van mening bent dat inbreuk is gemaakt op uw intellectuele eigendomsrechten, dan verzoeken wij u ons hiervan in kennis te stellen middels het Formulier Melding van Inbreuk te vinden op de site; wij zullen de kwestie dan onderzoeken. www.tehuurindebuurt.nl behoudt zich het recht voor materiaal te verwijderen indien er naar ons oordeel redenen zijn om te vermoeden dat deze gebruiksvoorwaarden of de rechten van wie dan ook zijn geschonden.

  Aansprakelijkheid
  U gaat ermee akkoord ons niet aansprakelijk te houden voor wat door andere gebruikers wordt geplaatst of gedaan. Aangezien het meeste van het materiaal op www.tehuurindebuurt.nl afkomstig is van andere gebruikers, geven wij geen garantie over de
  nauwkeurigheid van de plaatsingen of andere berichten, of over de kwaliteit, veiligheid of rechtmatigheid van wat wordt aangeboden. Ook kunnen wij geen garantie geven omtrent de permanente of beveiligde toegang tot onze diensten. Daarom sluiten wij, voor zover wettelijk toegestaan, alle impliciete garanties en algemene voorwaarden uit. Wij zijn niet aansprakelijk voor enig verlies van geld, goodwill of reputatie, noch voor enig bijzondere, indirecte of gevolgschade voortkomend uit uw gebruik van www.tehuurindebuurt.nl. Sommige jurisdicties staan het gebruik van disclaimers of het uitsluiten van schade niet toe, zodat (enkele van) deze disclaimers of het uitsluiten van schade mogelijk niet op u van toepassing zijn.
  Indien wij ondanks bovenstaande paragraaf toch aansprakelijk zijn, is onze aansprakelijkheid jegens u of derden beperkt tot maximaal (a) de totale vergoeding die u aan ons heeft betaald gedurende de 12 maanden voorafgaand aan de handeling waardoor de aansprakelijkheid is ontstaan, of (b) 50 euro, al naar gelang wat hoger is.

  Spelregels


  Het opnemen van domeinnamen in de advertentietekst, de fotofaciliteiten van de advertenties of anderszins, is toegestaan.
  De duur van instandhouding van elke advertentie wordt in principe door uzelf bepaald
  Een advertentie mag meerdere productsoorten en of diensten aanbieden. Plaatsing in meerdere passende rubrieken is toegestaan. Hiervoor dient u een nieuwe account aan te melden met een nieuw e-mailadres.
  AANMELDEN.
  Alvorens je een advertentie kunt plaatsen, dien je je eenmalig aan te melden via het tabblad "adverteren".
  Het ingevoerde e-mail adres wordt jou gebruikersnaam. Het wachtwoord bedenk je zelf.
  Na de eenmalige aanmelding ontvang je een e-mail bericht met activeringslink.
  INLOGGEN
  Daarna kun je inloggen met jou e-mail adres als gebruikersnaam en het eerder ingegeven wachtwoord.
  Later inloggen om advertenties te plaatsen, wijzigen of te verwijderen kan alleen met je inloggegevens.
  Persoonlijke gegevens kunnen in de beheermodus gewijzigd worden.

  Disclaimer

 • Gebruik van de site www.tehuurindebuurt.nl , is gebonden aan de voorwaarden en beperkingen, van de site. Toegang tot en het gebruik van deze site betekent dat de gebruiker met deze voorwaarden instemt.
 • De site is bestemd voor het verstrekken van informatie over en het verhuren van de producten en diensten die de bezoeker aantreft op de site. Ondanks het feit dat www.tehuurindebuurt.nl en de producent van de site uiterste zorgvuldigheid betrachten bij de ontwikkeling en het beheer van deze site, geven zij geen garanties met betrekking tot de aard en de inhoud van de informatie op de site en zijn zij niet aansprakelijk voor de gevolgen van het gebruik ervan.
 • Voorts houden www.tehuurindebuurt.nl en de producent van de site zich het recht voor om eventuele fouten in soort, formaat of prijsaanduidingen te corrigeren op ieder door hen te bepalen tijdstip. Bericht over correcties zullen eventueel per e-mail worden toegestuurd.
 • De beschikbaarheid van producten en diensten die door adverteerders via www.tehuurindebuurt.nl worden aangeboden in afzonderlijke advertenties, vallen buiten onze verantwoordelijkheid.
  Aan de, via deze site geplaatste advertenties en aanbiedingen van producten en diensten kunnen derhalve geen rechten worden ontleend.
 • Iedere aansprakelijkheid voor eventuele schade ten gevolge van toegang tot en het gebruik van de site, wordt dan ook uitdrukkelijk afgewezen. Tevens wordt geen garantie geboden voor het foutloos en ononderbroken functioneren van de site.
 • Verwijzingen of verbindingen naar andere sites of bronnen, nu of in de toekomst op de site geplaatst, die geen eigendom zijn van www.tehuurindebuurt.nl en de producent van de site zijn slechts opgenomen ter informatie. www.tehuurindebuurt.nl, noch de producent van de site, zijn verantwoordelijk voor de beschikbaarheid van dergelijke sites of bronnen. www.tehuurindebuurt.nl en de producent van de site aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid met betrekking tot de inhoud, advertenties, producten of andere zaken op dergelijke sites of bronnen.
 • www.tehuurindebuurt.nl en de producent van de site zijn niet aansprakelijk voor enige vorm van schade of verlies veroorzaakt door, of in verband met het gebruik van of door, het afgaan op de inhoud, goederen of diensten als aangeboden op dergelijke sites of bronnen.
 • Privacybeleid

  Door van www.tehuurindebuurt.nl gebruik te maken, gaat U akkoord met het verzamelen, overdragen, opslaan en gebruiken van uw persoonlijke gegevens op servers in de Europese Unie. Tevens gaat U akkoord met het ontvangen van marketing materiaal van ons, tenzij U ons meldt dat U zulke berichten liever niet wilt ontvangen. Dit kunt U kenbaar maken bij aanmelding. Naderhand wijzigen is altijd mogelijk.
  Het Privacybeleid van† www.tehuurindebuurt.nl†† beschrijft hoe we omgaan met uw persoonlijke informatie wanneer u producten en services van www.tehuurindebuurt.nl† gebruikt.
  Adverteerders moeten zich aanmelden (account aanmaken) om in te kunnen loggen voor het plaatsen en onderhouden van hun gegevens en advertenties op www.tehuurindebuurt.nl.††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† www.tehuurindebuurt.nl zal voor het aanmaken van een Tehuurindebuurt-account aan u vragen om enkele persoonlijke gegevens te verstrekken, inclusief uw e-mailadres en een wachtwoord, die worden gebruikt om uw account te beschermen tegen misbruik door anderen. www.tehuurindebuurt.nl bewaart, verwerkt en houdt de geplaatste advertenties aktueel, zolang de adverteerder deze niet heeft verwijderd.
  Wanneer u www.tehuurindebuurt.nl gebruikt, wordt op de servers van www.tehuurindebuurt.nl automatisch bepaalde informatie over uw gebruik opgeslagen. Evenals andere webservices slaat www.tehuurindebuurt.nl informatie op zoals accountactiviteit (met inbegrip van het opslaggebruik en aantal aanmeldingen), gegevens die worden weergegeven of waarop wordt geklikt (ook links), en andere loggegevens (zoals browsertype, IP-adres, datum en tijd van toegang, cookie-id en verwijzende URL).†
  www.tehuurindebuurt.nl onderhoudt en verwerkt uw advertenties en accountinformatie om u maximale service te kunnen leveren en om onze services te gebruiken en te verbeteren. Het delen en doorsturen van informatie
  Gebruikers die uw advertenties bekijken, zien beperkte informatie over u, waaronder geplaatste advertentie tekst , foto's en globale geografische informatie.
  We verkopen, verhuren of delen uw persoonlijke informatie niet aan of met derden, behalve in speciale gevallen die worden omschreven in het Privacybeleid van www.tehuurindebuurt.nl† zoals bv. bij wettelijke verplichtingen.
  www.tehuurindebuurt.nl kan de inhoud van een advertentie en/of fotomateriaal controleren als een klacht van een gebruiker wordt ontvangen of als we denken dat de account ons beleid schendt.

  Copyright

  Op www.tehuurindebuurt.nl © , rust copyright
  Contactadres: info@tehuurindebuurt.nl
  of Brouwer Consultancy, team tehhuurindebuurt.nl, Krommaat 8, 9431 MA Westerbork, Tel. tijdens kantooruren 0644895058. Inschr.K.v.K 01142567
  Website design en bouw:
  Polite. Contactadres: info@polite.nl

  Zo werkt de gratis advertentiesite

  Het gaat om vraag en aanbod van Verhuur en Dienstverlening.
  Zakelijk en particulier.
  1) Verhuurbedrijven
  Gereedschappen, Werktuigen, Bouwmachines, Verhuiswagen, Kantoorunit, Personenauto, Auto, Caravan, Stacaravan, Chalet, Vakantiewoning, Vakantieappartement, Camper, Container, Marktkraam, Vakantiehuisjes, Chalets, Appartementen aan de kust, Sport, Spel, Audio, Videoapparatuur, Partytent, Opblaaspop, Springkussen, Feest, Partijen, Boot, Zeilboot, Zeiljacht, Plezierjacht, Vaartuigen, Rijtuigen, Jan plezier, Koets, Containers, Opslagruimte, Kantoorruimte, Magazijn, Kantoor, Bedrijfsruimten, Opslagplaats, Caravanstalling, Caravans, Campers, Woningen, Afzetting, Verkeersattributen, Steigers, Minikraan, Graafmachine, Trilplaat, Rijplaten, Aanhanger, Verhuisdozen, Verhuiswagen.
  2 Dienstverleners
  ZZP ondernemers, Adviesbureau, Adviseur, Belastingadviseur, Verzekeringsadviseur, Aannemers, Klussers, Klusbedrijven, Installatiebedrijven, Alarm, Beveiliging, Dakdekkers, Rietdekkers, Gevelrenovatie, Gevel reiniging, Voegers, Glaszetters, Glazenwassers, Schilders, Schoonmakers, Autopoetsen, Slotenmakers, Stukadoors, Vrachtvervoer, Vervoerders, Personenvervoer, Milieudiensten, Tegelzetters, Timmerlieden, Meubelmakers, Restaurateurs, Schoorsteenvegers, Stratenmakers, Tuinlieden, Tuin onderhoud, Tuin ontwerpen, Architectenbureaus, Accountants, Fotografen, Bloemisten, Huisdieren uitlaat dienst, Stylisten, Hondenuitlaat service, Kledingadviseurs, Kleermakers, Muziekles, Cursussen, Gastouderdiensten, Schoorsteenveger, Kinderopvang, Computerspecialisten, Organisatieadviseurs, Vertaler, Tolk, Tekstschrijver, etc.
  3) Particuliere Verhuurders
  Handgereedschap, Aanhanger, Ladder, Kruiwagen, Betonmolen, Fiets, Caravan, Camper, Zomerhuisje, Appartement, Studentenwoning, Studentenflat, Woning, Vakantiehuis, Boot, Zeilboot, Roeiboot, Zeiljacht, Plezierjacht, Surfplank, Tent, Bungalowtent, Vouwwagen, Bolderkar, Fietsendrager, Dakdrager, Dakkoffer, Reiskoffers, Skispullen, Slee, Kinderstoel, Autostoeltje, Kinderbox, Wieg, Wandelwagentje, Kinderbedje, Kinderspeelgoed, Fietsstoeltje, etc.
  4) Particuliere dienstverleners
  Computerproblemen, Hardware installeren, Software installeren, Computer optimaliseren, Website bouwen, Netwerk aanleggen, Tekstschrijven, Vertalen, Tolkwerk, Lijsten maken, Timmerwerk, Metselwerk, Bestrating, Schoorsteenvegen, Dakgoten reinigen, Gazon maaien, Boodschappendienst, Bezorgwerk, Schoonmaakwerk, Hulp in de huishouding, Tuinonderhoud, Tuinieren, Klusjes, Belastingformulier invullen, Administratief werk, Kinderoppas, Dieren uitlaat, Dieren oppas, Ouderdiensten, Glazenwassen, Autowassen, Fietsreparatie, Brommerreparatie, Autoreparatie, Meubelrenovatie, Schilderwerk, Behangen, Vervoer, Koerier, Bezorgen, etc.
  HOE?
  Adverteren en beheren, Advertenties eenvoudig zelf plaatsen en beheren.
  Aanmelden via het tabblad "adverteren".
  Uw e-mail adres wordt uw Gebruikersnaam. Het wachtwoord bedenkt u zelf. Na aanmelding ontvangt u een e-mail waarmee u uw inlogdata activeert. Daarna op pagina adverteren inloggen en uw advertentie aanmaken.
  Later inloggen om advertenties te wijzigen of te verwijderen, kan met uw login gegevens.
  Persoonlijke gegevens kunnen in de beheermodus gewijzigd worden.
  Gratis.
  Ook uw advertentie met link naar uw eigen website is gratis.

  Als waardering voor onze gratis dienstverlening wordt een tegenprestatie zeer op prijs gesteld, maar niet verplicht.
  Dat kan bij voorbeeld door :
  a) een link exchange;
  b) het kiezen voor een eenmalig betaalde plaatsing van uw advertentie;
  c) Het in tekenen op onze nieuwsbrief.


  Contact.
  Voor vragen kunt u ons tehuurindebuurt.nl team bereiken van 9.00-22.00 uur op tel.0644 895 058 of door een e-mail sturen naar klantenservice@tehuurindebuurt.nl
  Aanmelden nieuwsbrief
   
  Naam
  E-mail adres
   


  links:
  Promoot GRATIS jouw website